logo bip
Ochrona środowiska i rolnictwo
Obwieszczenie Wójta Gminy Kramsk o konsultacjach społecznych do projektu: „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/11/2018 15:20:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/11/2018 15:20:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/11/2018 15:20:25)
Uprawa konopii.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (14/09/2018 14:04:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (14/09/2018 14:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (14/09/2018 14:04:25)
Załącznik nr 3 szczegółowe zestawienie wyników inwentaryzacji azbestu Gmina Kramsk 2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (02/02/2018 08:45:51)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (02/02/2018 08:45:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (02/02/2018 08:45:51)
Prognoza oceny oddziaływania na środowiska „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014 — 2017 z perspektywą do 2021 roku”.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:26:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:26:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:26:14)
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Kramsk na lata 2014-2017.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:21:57)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:22:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (15/07/2016 10:22:00)
Konsultacje społeczne w sprawie POŚ dla województwa wielkopolskiego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Karol Dolański Informatyk (08/07/2016 08:32:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Karol Dolański Informatyk (08/07/2016 08:34:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (08/07/2016 08:34:29)
Plan Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011.

Na podstawie art. 54 ust. 2, art. 30, art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Kramsk informuje o przystąpieniu do opracowania projektu aktualizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015. (w zakresie dotyczącym gminy Kramsk) oraz o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w w/w postępowaniu.

Informuję o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, tj.:

- projektem Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015.

- Prognozą oddziaływania na środowisko Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny

- opiniami do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla Związku Międzygminnego Koniński Region Komunalny na lata 2008 – 2011 z perspektywą na lata 2012 – 2015: Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Poznaniu, Zarządu Województwa Wielkopolskiego, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, Prezydenta Miasta Konina, Zarządu Powiatu Konińskiego oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu.

Z dokumentacją sprawy zapoznać się można w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30.

Informuję, że każdy ma prawo składania uwag i wniosków w powyższym postępowaniu. Wnioski i uwagi można składać w terminie 21 dni od umieszczenia niniejszej informacji na stronie internetowej www.kramsk.pl (BIP) oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Kramsk tj. od 18 listopada 2009r. do 8 grudnia 2009r. Zgodnie z art. 40 w/w ustawy uwagi i wnioski można składać w formie pisemnej na adres Urzędu GminyKramsk, ul. Chopina 12, 62-511 Kramsk (decyduje data wpływu pisma do Urzędu Gminy), ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy Kramsk w pokoju nr 21 oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa
w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym na adres: gmina.kramsk@kramsk.pl

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Kramsk.

 

Plan Gospodarki Odpadami aktualizacja.

 

Prognoza Oddziaływania na Środowisko.

 

Ogłoszenie.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Urbaniak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Błaszczyk (17/11/2009 13:07:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Barbara Błaszczyk (16/12/2011 14:03:06)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Barbara Błaszczyk (17/11/2009 13:17:19)
Plan Gospodarki Odpadami Związku Międzygminnego " Koniński region Komunalny "
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Józef Karmowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/04/2008 14:33:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/04/2008 14:33:13)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/04/2008 14:33:07)
Nabór wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest w roku 2008
Informacja Starostwa Powiatowego w Koninie dotyczącego naboru wniosków na usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu konińskiego w roku 2008r.
"Program usuwania azbestu i wyrobów zawierając azbest z terenu powiatu konińskiego na lata 2007-2012"  dostępne na stonie www.powiat.konin.pl  .
Wnioski nalezy składac w terminie od dnia 29-01 do 29-02 2008 r.
Wniosek do pobrania:
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (23/01/2008 13:06:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: (23/01/2008 13:06:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (23/01/2008 13:06:39)
Dodatkowy nabór wniosków - usuwanie azbestu
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2007 17:32:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2007 17:45:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2007 17:44:16)
Ogłoszenie zmiany decyzji - pozwolenia wodnoprawnego na odwodnienie zakładu górniczego - Odkrywka - Drzewce.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Barbara Błaszczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (13/10/2007 17:18:14)
 • zaakceptowanie treści informacji: (13/10/2007 17:18:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (13/10/2007 17:18:14)
Okólnik w sprawie wyrobów zawierających azbest

Kramsk, dnia 31.01.2007 r.

OKÓLNIK

Wójt Gminy Kramsk przypomina, że zgodnie z § 7, ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 października 2003 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania i przemieszczania azbestu (Dz.U. nr 192, poz.1876) każdy właściciel, zarządca lub użytkownik miejsc, w których jest wykorzystywany azbest lub wyroby zawierające azbest, dokonuje inwentaryzacji ilości zastosowanych wyrobów zawierających azbest (m.in. płyt eternitowych), poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wypełnione przez właścicieli, zarządców lub użytkowników obiektów budowlanych „arkusze informacji o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania” należy składać w Urzędzie Gminy w Kramsku, pok.21 w terminie do dnia 31.01. każdego roku.

Jednocześnie informuję, że złożenie informacji o miejscu i ilości wykorzystywanego azbestu umożliwi otrzymanie dofinansowania w ramach powstających programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.


Druki do pobrania
Druk informacji o wyrobach zawierajacych azbest
Ocena stanu i możliwości bezpiecznego uzytkowania wyrobu zawierającego azbest.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krzysztof Kmiecik
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (05/02/2007 14:00:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: (07/02/2007 14:36:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (07/02/2007 14:35:58)