Wyszukiwarka:
Jesteś w dziale:  Strona Główna » BOM » Ewidencja ludności

Ewidencja ludności

Wniosek o wpisanie do rejestru wyborców

DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW

Podstawa prawna: ustawa z dnia 12 kwietnia 2001r., ordynacja wyborcza do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2001 r. nr 46, poz. 499 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r. w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz.U. z 2004r., nr 42, poz. 388)

 I.   WYMAGANE DOKUMENTY (dopisanie do części A):

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części A
 2. do wglądu  : dowód osobisty wnioskodawcy

II.  WYMAGANE DOKUMENTY  (dopisanie do części B):

 1. wniosek o wpisanie do rejestru wyborców w części B
 2. deklaracja
 3. kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy

III. OPŁATY:

     nie pobiera się

IV. TERMIN ODPOWIEDZI:

     do 3 dni

V.  JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA:

      Stanowisko ds. społeczno- obywatelskich- symbol komórki SO

VI.  TRYB ODWOŁAWCZY:

 od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do Sądu    Rejonowego w Kościanie, za pośrednictwem Burmistrza Miasta Kościana - organu, który wydał decyzję. Skargę składa się w punkcie informacyjnym, w kancelarii urzędu lub w wydziale, gdzie prowadzono sprawę. Skargę wnosi się w terminie 3 dni od doręczenia decyzji stronie.

VII.   OBJAŚNIENIA :

 • DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW  -  część  A  -  wyborca stale zamieszkały lub nie zamieszkały, ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały, na własny wniosek, wniesiony pisemnie do urzędu gminy, zostanie umieszczony w rejestrze wyborczym, właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok, najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu - w godzinach pracy urzędu.
 • wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok.
 • DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW   część B -  wyborca obywatel Unii Europejskiej, nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony, na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców, wpisany jest na własny wniosek.  Do wniosku muszą być załączone :   kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja, w której wnioskodawca podaje swoje: obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rwjestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia, nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 01:21:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 01:37:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 01:36:59)
Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 01:15:24)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 01:16:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 01:15:59)
Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych
 
 
 
Wymagane dokumenty:
1. Wypełniony formularz (druk) wniosku.
2. Wykazanie interesu prawnego do pozyskania  danych.
3. Uwiarygodnienie interesu faktycznego w otrzymaniu danych.
4. Dowód dokonania opłaty.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejsce złożenia dokumentów:
Biuro Obsługi Mieszkańca przy wejściu do Urzędu Gminy, 
 
Urząd Gminy ............
------------------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty:
Od wniosku pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 5,- zł
Od każdego załącznika opłata skarbowa wynosi 0,50 zł
Opłata za udostępnienie jednostkowych danych (dotyczy jednej osoby) zgromadzonych w zbiorze meldunkowym wynosi 30,40 zł i ustalona została w wysokości 4% kwoty najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, określonego w przepisach odrębnych, wynoszącego obecnie 760,- zł.
Opłatę wnosi się na konto ...............
 
Opłata ta stanowi dochód budżetu państwa.
¸    Od informacji o danych osobowych udzielonej w formie zaświadczenia pobierana jest opłata skarbowa w wysokości 11 zł.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin i sposób załatwienia:
Informację o danych osobowych uzyskuje się po złożeniu formularza (druku)  - w terminie 7 dni od daty wpływu zapytania.
Odmowa udostępnienia danych osobowych następuje w drodze decyzji administracyjnej.
------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstawa prawna:
art. 44g-44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tj. Dz. U. Nr 87, poz. 960 z 2001 r. wraz ze zmianami). Rozporządzenie MSWiA z dn. 18.11 2002 r. w sprawie wzoru formularza wniosku o udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. nr 201 poz. 1702 z 2002 r. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30.04 2002 r. w sprawie wysokości opłat za udostępnianie danych ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych oraz warunków i sposobu ich wnoszenia (Dz. U. Nr 62, poz. 564 z 2002 r.) oraz ustawa z dnia 9 września 2000 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. Nr 86 poz. 960 z 2000 r. ze zmianami).
------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryb odwoławczy :
Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Wójta Gminy w Kramsku.
Odwołanie podlega opłacie skarbowej w wysokości 5,-zł i za każdy załącznik po 0,50 zł
------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGI:
Urząd Gminy prowadząc zbiory meldunkowe, PESEL oraz ewidencję wydanych i utraconych dowodów osobistych, na pisemny wniosek zainteresowanej osoby jest zobowiązany wydać, w formie zaświadczenia, pełen odpis przetworzonych danych dotyczący  tej osoby.
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnia się, o ile są one niezbędne do realizacji ich ustawowych zadań nieodpłatnie następującym podmiotom:
-    organom administracji publicznej, sądom, prokuraturze,
-    organom Policji, straży Granicznej, Służbie Więziennej, Wojskowym Służbom Informacyjnym, Żandarmerii Wojskowej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Agencji Wywiadu,
-    organom kontroli skarbowej i wywiadu skarbowego.
Dane ze zbiorów meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych udostępnione mogą być odpłatnie:
-    innym państwowym i komunalnym jednostkom organizacyjnym oraz podmiotom - w zakresie potrzebnym dla realizowania zadań publicznych określonych w przepisach prawa,
-    osobom i jednostkom organizacyjnym - jeżeli wykażą w tym interes prawny,
-    jednostkom organizacyjnym - jeżeli po ich wykorzystaniu w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej lub rynku, dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli na ustalenie tożsamości osób, których dane dotyczą,
-    innym osobom i podmiotom - jeżeli uwiarygodnią one interes faktyczny w otrzymaniu danych i za zgodą osób, których dane dotyczą.
Dane udostępnione na podstawie wniosku, nie mogą być wykorzystane w innym celu niż wskazany w tym wniosku.
 
------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (10/07/2006 00:45:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 00:53:19)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 00:53:13)
Zgłoszenie pobytu czasowego / Wymeldowanie z pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące
 
Ze względu na czas zamierzonego pobytu rozróżnia się następujące formy zameldowania i wymeldowania:
 1. zameldowania na pobyt czasowy ponad 2 miesiące, wymeldowania z pobytu czasowego ponad 2 miesiące (jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.
 2. zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy
Wymagane dokumenty:
(przy zameldowaniu) na pobyt czasowy ponad 2 miesiące
Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
1. Dowód osobisty.
2. Za osobę niepełnoletnią, czynności wymeldowania
dokonują osoby sprawujące prawną opiekę.
3. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony
przedstawiają wojskowy dokument osobisty -książeczkę
wojskową lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
przedpoborowych.
4. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
Osoby posiadające kartę mobilizacyjną w książeczce wojskowej podlegają szczególnemu obowiązkowi wojskowemu i przed dokonaniem czynności meldunkowych powinny zgłosić się we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
Uwaga! Zameldowania na pobyt czasowy do 2 miesięcy dokonuje się w obecności najemcy (najemców), właściciela (właścicieli) lokalu po okazaniu tytułu prawnego do lokalu (do wglądu) na ustny wniosek, zawierający datę przybycia do miejsca pobytu, adres i zamierzony czas trwania pobytu.
Wymeldowania z pobytu czasowego do 2 miesięcy przed upływem zamierzonego czasu pobytu dokonuje się ustnie.
( przy wymeldowaniu) z pobytu czasowego ponad 2 miesiące
Wypełniony formularz (druk) o wymeldowanie oraz:
Osobiście przybycie z dokumentem stwierdzającym tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd ............
------------------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty:
Wolne od opłaty skarbowej
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin i sposób załatwienia:
Dokonuje się odręcznie poprzez wydanie poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
 2. dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze
  zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
 4. ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 93,
  poz. 887).
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
 6. obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst
  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr.241, poz. 2416 ze zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) .
------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGI:
W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny. 
 • formularz - zgłoszenie pobytu czasowego ponad 2 miesiące
 • formularz - zgłoszenie wymeldowania z miejsca pobytu czasowego ponad 2 miesiące
------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/07/2006 16:20:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 01:19:38)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: (10/07/2006 01:19:33)
Zgłoszenie pobytu stałego / Wymeldowanie z pobytu stałego
Wymagane dokumenty:
( przy zameldowaniu)
Wypełniony formularz (druk) meldunkowy oraz:
1. Dowód osobisty.
2. Odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób
niepełnoletnich, nieposiadających dokumentu
stwierdzającego tożsamość.
3. Osoby podlegające powszechnemu obowiązkowi obrony
przedstawiają wojskowy dokument osobisty -książeczkę
wojskową lub potwierdzenie zgłoszenia się do rejestracji
przedpoborowych.
4. Zaświadczenie o wymeldowaniu z poprzedniego miejsca
pobytu stałego.
5. Dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu.
Osoby posiadające kartę mobilizacyjną w książeczce wojskowej podlegają szczególnemu obowiązkowi wojskowemu i przed dokonaniem czynności meldunkowych powinny zgłosić się we właściwej Wojskowej Komendzie Uzupełnień.
Uwaga: Przy zameldowaniu na pobyt stały najemca (najemcy), osoba której przysługuje spółdzielcze prawo do lokalu, lub właściciel ( współwłaściciele) lokalu jest obowiązany potwierdzić fakt pobytu osoby zgłaszającej pobyt stały, oraz przedłożyć do wglądu dokument zaświadczający o tytule prawnym do lokalu.
( przy wymeldowaniu)
Wypełniony formularz (druk) o wymeldowanie oraz:
Osobiście przybycie z dokumentem stwierdzającym tożsamość (za osobę niepełnoletnią czynność wymeldowania dokonują osoby sprawujące prawną opiekę)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Miejsce złożenia dokumentów:
Urząd ................
------------------------------------------------------------------------------------------------
Opłaty:
Brak
-------------------------------------------------------------------------------------------------
Termin i sposób załatwienia:
Dokonuje się odręcznie poprzez wydanie poświadczenia dokonanej czynności meldunkowej (zameldowania lub wymeldowania)
------------------------------------------------------------------------------------------------
Podstawa prawna:
 1. Ustawa z dn. 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i 
 2. dowodach osobistych (Dz. U. z 2001 r. Nr 87, poz. 960 ze
  zmianami).
 3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o 
 4. ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. Nr 93,
  poz. 887).
 5. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym
 6. obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej ( tekst
  jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr.241, poz. 2416 ze zmianami).
 7. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i 
 8. Administracji z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do zameldowania i wymeldowania oraz prowadzenia ewidencji ludności i ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych (Dz. U. Nr 236, poz. 1999) .
------------------------------------------------------------------------------------------------
UWAGI:
W przypadku zmiany miejsca pobytu należy dokonać zameldowania przed upływem czwartej doby, po przybyciu na nowe miejsce.
Zameldowanie ma charakter rejestracyjny.
 • formularz - zgłoszenie pobytu stałego
 • formularz - zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego
------------------------------------------------------------------------------------------------
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: (09/07/2006 16:16:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: (10/07/2006 01:18:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Karol Dolański Informatyk (25/08/2011 09:32:36)