Kramsk, Kramsk-Pole, Bilczew 2020

Uchwała nr XXIV/182/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 22 października 2020 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Kramsk, Kramsk-Pole i Bilczew

Załącznik nr 1 - Rysunek planu

Prognoza skutków oddziaływania na środowisko

Prognoza skutków finansowych