Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Zarządzenie Nr 108/2020 Wójta Gminy Kramsk z dnia 29 października 2020 roku w sprawie ogłoszenia podstawowej kwoty dotacji oraz statystycznej liczby uczniów na rok 2020.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020 poz. 713 ze zm.), art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2017 roku o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. z 2020 poz. 17 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Podstawowa kwota dotacji dla przedszkoli wynosi 10 837,49 zł.
§ 2. Statystyczna liczba uczniów w przedszkolach pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w przedszkolach wynosi 98,67.
§ 3. Podstawowa kwota dotacji dla szkół podstawowych w których zorganizowano oddział przedszkolny wynosi 6 285,71 zł.
§ 4. Statystyczna liczba uczniów w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych pomniejszona o statystyczną liczbę uczniów niepełnosprawnych w tych oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych wynosi 99,33.
§ 5. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kramsk.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarządzenie - skan PDF