Jesteś tutaj:   

Gospodarka odpadami

 

Informacje o zmianach w gospodarce odpadami w 2020, w tym harmonogram odbioru odpadów w święta i dni wolne, harmonogram odbioru odpadów wielkogabarytowych: INFORMACJE - ODPADY 2020

ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI

OD 1 MARCA 2020 r.

 W dniu 19.07.2019 r. Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W związku z wejściem w życie ww. nowelizacji Rada Gminy Kramsk podjęła 23 stycznia 2020 r. uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

 Urząd Gminy Kramsk informuje, że od 1 marca 2020 r.

obowiązek segregowania odpadów z podziałem na 5 frakcji: szkło, papier, tworzywa sztuczne, bioodpady, popiół oraz odpady zmieszane, obejmuje wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

-  stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalano w wysokości 18,00 zł miesięcznie
od jednej osoby  zamieszkującej nieruchomość

-  w przypadku stwierdzenia braku segregacji zostanie naliczona, w drodze decyzji administracyjnej, opłata
w wysokości 40,00 zł miesięcznie od jednej osoby  zamieszkującej nieruchomość

-  termin złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa
10 marca 2020 r. (dotyczy wybranych grup właścicieli nieruchomości, o czym mowa dalej)

 

WZÓR NOWEJ DEKLARACJI o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

 

Kto musi złożyć nową deklarację?

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy aktualnie segregują odpady nie mają obowiązku składania nowych deklaracji.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy aktualnie NIE segregują odpadów, są zobowiązani
do złożenia nowej deklaracji do 10 marca 2020 r.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych, którzy deklarują kompostowanie bioodpadów
w kompostowniku przydomowym, są zobowiązani do złożenia nowej deklaracji do 10 marca 2020 r. Wówczas zyskają prawo do opłaty za gospodarowanie odpadami w wysokości 17,00 zł od jednej osoby zamieszkującej nieruchomość.

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA SZAMB I OCZYSZCZALNI

Urząd Gminy Kramsk przypomina o obowiązku, wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, zgłaszania przez mieszkańców korzystania ze zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków w zakresie odprowadzenia ścieków bytowych.

Obowiązek dotyczy wszystkich mieszkańców, którzy korzystają ze zbiornika lub oczyszczalni, także tych, którzy od dłuższego czasu korzystają z urządzeń, a nie dopełnili dotychczas tego obowiązku.

Druki zgłoszenia dostępne są w Urzędzie Gminy Kramsk oraz w zakładce „Wnioski do pobrania”.

Zgłoszenie należy złożyć w Urzędzie Gminy Kramsk, pocztą elektroniczną na gmina.kramsk@kramsk.pl lub u sołtysa w terminie do 30 marca 2020 r.