Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centr

Uchwała nr XVI/135/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 24 stycznia 2020 roku   w sprawie przystąpienia do realizacji projektu konkursowego nr POWR.02.08.00-IP.03-00-001/20 "Wsparcie tworzenia centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług", Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 (PO WER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.