Projektowanie aktów prawa miejscowego

Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"

Prezentacja podsumowująca - "Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023"

Ogłoszenie dotyczące opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”.

Informuje  się  mieszkańców, że Gmina przystąpiła do opracowania dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kramsk na lata 2018- 2023”. Prezentacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia (poniżej). Uchwalenie programu zostało poprzedzone opracowaniem Delimitacji zawierającej podstawę wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszarów rewitalizacji na potrzeby uchwalenia Lokalnego Programu Rewitalizacji, która znajduje się w załączeniu do niniejszego ogłoszenia (poniżej).
W związku z powyższym prosi się mieszkańców o zapoznanie się z ww. materiałami oraz złożenie do Urzędu Gminy w terminie do 23 czerwca br. propozycji przedsięwzięć, które w przyszłości mogłyby być realizowane poprzez wypełnienie tzw. fiszek projektowych (wzór w załączeniu poniżej). Wypełnione fiszki można złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu, przesłać pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną na adres: gmina.kramsk@kramsk.pl.

Prezentacja dot. Lokalnego Programu Rewitalizacji

Delimitacja


Fiszka projektowa

 

Projekt budzetu na rok 2008