Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania

Udział gminy Kramsk w projekcie: „Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania”.

„Bezpieczna aglomeracja konińska – rozbudowa systemu wczesnego ostrzegania RPWP.04.01.04-30-002/19”
jest dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 4: Energia,
Działanie 4.1. Zapobieganie, likwidacja skutków klęsk żywiołowych i awarii środowiskowych

 

Projekt realizowany jest od 01.03.2019 do 30.09.2020.

Całkowita wartość projektu: 1.127.787, 20 zł w tym dofinansowanie z UE 957.573,62 zł, w tym wkład własny Gminy Kramsk - 20 232,27 zł (jako Partnera projektu)

Głównym celem projektu jest rozbudowa już istniejącego systemu mającego na celu zmniejszenie zagrożeń nagłych i ekstremalnych zjawisk przyrodniczych na obszarze powiatu konińskiego poprzez wsparcie systemu wczesnego ostrzegania. Efektem projektu jest zbudowanie w powiecie konińskim systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi, który pozwoli minimalizować skutki zmian klimatu dla gospodarki i społeczeństwa oraz przysłuży się do wzmocnienia systemu bezpieczeństwa w powiecie.