Lista z lokalizacjami instalacji fotowoltaicznych uczestników projektu, zakwalifikowanych do udziału w 2017 r. oraz projekt umowy na dostawę i montaż wraz z uruchomieniem instalacji fotowolta

Gmina Kramsk informuje o zamieszczeniu listy z lokalizacjami instalacji fotowoltaicznych uczestników projektu zakwalifikowanych do udziału w 2017 r., wraz ze wskazaniem szacunkowej mocy pojedynczej instalacji oraz o zamieszczeniu projektu umowy, która zostanie zawarta z każdym z uczestników projektu „Wsparcie OZE w Gminie Kramsk poprzez instalację systemów energii odnawialnej dla gospodarstw domowych”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3: Energia, Działanie 3.1. Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych, Poddziałanie 3.1.1. Wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii, realizowanego na podstawie umowy o dofinansowanie nr RPWP.03.01.01-30-0117/17- 00 z dnia 24.04.2020 r.

Lista z lokalizacjami instalacji fotowoltaicznych
Projekt umowy z uczestnikiem