2008

Publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Kramsk położonej w miejscowości Helenów Pierwszy

Publiczny przetarg ustny

Obsługa oczyszczalni ścieków w miejscowości Dębicz oraz sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Kramsk, Dębicz wraz z pompowniami w 2009 roku

Ogłoszenie o przetargu obsługa oczyszczalni

SIWZ obsługa oczyszczalni

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI ANIELEW I GRĄBLIN, GMINA KRAMSK

OPRACOWANIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA MIEJSCOWOŚCI ANIELEW I GRĄBLIN, GMINA KRAMSK

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA - STRONA TYTUŁOWA

Rozdz. I wlaściwa siwz

Rozdz. II opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III oferta

Rozdz. IV projekt umowy

Zał.nr 1 oświadczenia z art. 22 ust. 1

Zał.nr 2 doświadczenie

Zał.nr 3 potencjał kadrowy

Zał.nr 4 podwykonawcy

Zał.nr 5 Zobowiązanie do współpracy

Informacja o zmianie projektu umowy kredytowej - 1.410.000,00

Informacja o zmianie projektu umowy kredytowej

Nowy projekt umowy kredytowej

Nowy załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu inwestycjnego - odpowiedzi na zapytania 2

Odpowiedzi na zapytania 2

Przetarg nieograniczony na zaciągnięcie kredytu inwestycjnego - odpowiedzi na zapytania

Opowiedzi na zapytania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o wyniku postępowania

Ogłoszenie o przetargu - Zaciągnięcie kredytu inwestycyjnego

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

 

 

Zmiana do SIWZ dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w m. Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) etap I

IGP-341/8/PN/08                                                                                                                     Kramsk, 09.10.2008r.


Wnoszę zmianę do SIWZ dla przedsięwzięcia p.n.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi w m. Kramsk (ul. Pogorzelna i ul. Mickiewicza) etap IV cz.3 oraz ,,Przebudowa drogi gminnej w m. Kramsk ul. Mickiewicza. Do części II pkt. 5.2. SIWZ Posiadają doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj. zrealizował zamówienia publiczne w zakresie: budowy drogi z nawierzchnią asfaltową o długości 1km, budowy sieci kanalizacyjnych z przykanalikami o minimalnej długości 3000mb i kanalizacji deszczowej o minimalnej długości deszczowej 500mb

Pkt. 5.3 SIWZ Wykonawca dysponuje co najmniej 15 osobami w branży ogólnobudowlanej i instalacyjno sanitarnej, drogowej wg stanu na dzień składania ofert.

Ogłoszenie o wyniku postępowania

WÓJT GMINY KRAMSK

UL. CHOPINA 1262-511 KRAMSK                       pieczęć zamawiającego 

Numer sprawy: IGP-341/5/PN/08   

Ogłoszenie o wyniku postępowania     

1) Zamawiający:
a) pełna nazwa zamawiającego:Wójt Gminy Kramsk
b) REGON: |_0_|_0_|_0_|_5_|_4_|_6_|_2_|_0_|_7_|
c) kod, miejscowość, województwo, powiat:62-511 Kramsk, woj. wielkopolskie, pow. koniński 
d) ulica, nr domu, nr lokalu:ul. Chopina 12
e) internet: http:// www.kramsk. pl e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl
f) numer kierunkowy_(0-63) tel. 247-00-04 faks 247-03-11                                                                         
 
2) Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na:„Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania: Budowa sieci kanalizacyjnej  aglomeracji Kramsk w ramach projektu: Uporządkoanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gnin członkowskich ZMWiK w subregioni konińskim” CPV: 74.23.20.00-4, 74.23.22.00-6, 74.21.00.00-4, 74.14.15.20-0 
 
7) Dane o ofertach:a) liczba złożonych ofert: ____2__________    b) liczba ofert odrzuconych lub zwróconych bez rozpatrywania: _____0____
 
8) Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert:Oferta nr 1 – kryterium cena – 133,74pkt, Razem 133,74pkt.Oferta nr 2 - kryterium cena – 300,00pkt, Razem 300,00pkt. 
 
9) Ceny ofert:a) cena najtańszej oferty (z VAT) 132.980,00                               b) cena najdroższej oferty (z VAT) 298.229,00
 - wybrano ofertę (10a)          lub            - przetarg unieważniono (10b)
10a) Wybrano następującą ofertę: nr 2a) firma: Zakład Projektowo-Usługowy ,,PROBUD”- Tomasz Sampir, WładysławTułaza, Andrzej Błaszczyńskib) REGON: 250058342c) kod, miejscowość, województwo:62-800 Kalisz, woj. wielkopolskied) ulica, nr domu, nr lokalu:Al. Wolności 12e) e-mail: zpu_probud@onet.plf) numer kierunkowy (0-62) tel. 7573116                             faks    7643160                          Cena wybranej oferty (z VAT): 132.980,00 zł. ( słownie: sto trzydzieści dwa tysiące  dziewięćset osiemdziesiąt  złotych 00/100) w tym 22% VAT: 23.980,00 zł. (słownie dwadziścia trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt złotych 00/100).
 
10b) Postępowanie unieważniono z powodu: (art. 93,ust.1): nie dotyczy 
 
11) Oferty złożyli:Nr 1. PROFIL-SERWIS Jan Bartczak, 62-709 Miłaczew, Malanów,9Nr 2. Zakład Projektowo-Usługowy ,,PROBUD”- Tomasz Sampir, WładysławTułaza, Andrzej Błaszczyński, 62-800 Kalisz, Al. Wolności 12 
   Wójt Gminy Kramsk/-/ Józef Karmowski                                                                                                                                                                                                 imię, nazwisko i podpis osoby uprawnionejKramsk, dn.09.10.2008 r.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                          OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

                                                       o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €  

Gmina Kramsk 62-511 Kramsk ul. Chopina 12  telefon: (0-63) 247-00-04 faks: (0-63) 247-03-11 e-mail: gmina.kramsk@kramsk.pl ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa ośrodka sportowo-pożarniczego w Helenowie Drugim- montaż stropu nad parterem budynku, gm. Kramsk

 Opis przedmiotu zamówienia:Przedmiot zamówienia opisany jest następującym kodem Wspólnego Słownika Zamówień  (CPV)  45.21.00.00-2; Przedmiotem zamówienia jest ,,Budowa ośrodka sportowo-pożarniczego w Helenowie Drugim”  Termin realizacji zamówienia: 28.11.2008 r. Specyfikację istotnych warunków zamówienia można nabyć na stronie internetowej Urzędu Gminy w Kramsku: www.kramsk.pl.  Warunki wymagane od wykonawców uczestniczących w postępowaniu:1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają  warunki zawarte w art.22       ust.1 ustawy:1.1.Posiadają  uprawnienia do prowadzenia   działalności objętej   przedmiotem zamówienia.  1.2.Posiadają  doświadczenie - w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie zrealizowali roboty odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom stanowiącym przedmiot zamówienia tj.  roboty w zakresie budowy 3 obiektów o kubaturze co najmniej 1000m3 każdy.1.3. Dysponują osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu zamówienia    – Kierownik budowy  musi  posiadać:·        uprawnienia wymagane prawem budowlanym w branży ogólnobudowlanej ( o specjalności konstrukcyjno-budowlanej),
  • powinien być wpisany na listę członków właściwej izby  samorządu zawodowego.
- Wykonawca zatrudnia na umowę o pracę na czas nieokreślony co najmniej 10 pracowników w branży ogólnobudowlanej ( o specjalności konstrukcyjno-budowlanej)1.4. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia tj: - posiada środki  finansowe  lub zdolność kredytową    w  wysokości nie mniejszej niż 100.000,00 zł.1.5. Nie podlegają  wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i 2 ustawy .             2.Dokumenty i oświadczenia składające się na ofertę Oferta powinna zawierać następujące dokumenty i oświadczenia :2.1.Formularz Oferty – wypełniony zgodnie z  załącznikiem Nr 12.2.Pełnomocnictwo/Pełnomocnictwa dla osoby/osób podpisujących ofertę, jeżeli upoważnienie       takie nie wynika  z dokumentów rejestracyjnych Wykonawcy.2.3. Kosztorys ofertowy   – zgodnie z załącznikiem  Nr 2

2.4. Oświadczenie, o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy   -   zgodnie z załącznikiem   Nr 3

2.5. Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24         ust.1 i 2 ustawy  – zgodnie z załącznikiem  Nr 42.6.Aktualny odpis z właściwego rejestru lub aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2.7.Zaświadczenia właściwego urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału ZUS lub KRUS potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne lub zaświadczenia, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2.8. Wykaz  zrealizowanych  w okresie ostatnich 5 lat , a jeżeli  okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie  robót w zakresie budowy 3 obiektów o kubaturze co najmniej 1000m3 każdy + dokumenty  potwierdzające  , że  wykazane roboty   wykonane zostały należycie – zgodnie z załącznikiem  Nr 52.9 . Dokumenty i oświadczenia  potwierdzające ,że wykonawca posiada  do dyspozycji osoby legitymujące się  kwalifikacjami wymaganymi w postępowaniu tj:
  • wykaz  kadry  przewidzianej  do wykonania zamówienia  -zgodnie z załącznikiem  Nr 6
·        uprawnienia wymagane prawem budowlanym w branży ogólnobudowlanej ( o specjalności konstrukcyjno-budowlanej),·        aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego,  Uprawnionymi do kontaktów z  Wykonawcami są:          1)        Alicja Stefańska, tel; 247-00-04 wew. 28 Zamawiający nie przewiduje możliwość składania ofert częściowych.  Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert wariantowych.  Zamawiający nie przewiduje obowiązku wnoszenia wadium przez Wykonawców.  Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 1 (sekretariat) Termin składania ofert upływa w dniu 31.10.2008 roku o godz. 08:30 .  Otwarcie ofert nastąpi w dniu 31.10.2008 roku o godz. 09:00 w siedzibie Zamawiającego, pokój nr 4 (sala narad) Termin związania ofertą - 60 dni od dnia składania ofert.   W przetargu mogą wziąć udział Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych oraz wymagania dodatkowe określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest najniższa cena   Wójt Gminy Kramsk/-/ Józef KarmowskiKramsk, dn. 09.10.2008 r.

                                                                                                               

Załączniki:

Przedmiar robót 

SIWZ

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - "Budowa ulicy Piłsudskiego w Kramsku"

Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu

SIWZ

Przedmiar robót

Ogłoszenie o wyniku postępowania - „Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Piłsudskiego w Kramsku”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM „Budowa drogi gminnej w miejscowości Święte”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ksawerów

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Budowa kanalizacji sanitarnej z przykanalikami oraz kanalizacji deszczowej z wlotami ulicznymi miejscowości Kramsk(ul. Pogorzelna i ul.Mickiewicza) R

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowo-Osowce

Ogłoszenie o wyniku postępowania- „Zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód deszczowych przy kompleksie oświatowym w Kramsku - kanalizacja deszczowa”

Ogłoszenie o wyniku postępowania - „Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowo - Osowce”

Ogłoszenie o wyniku postępowania- “Dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm lub równorzędnego spełniającego normy ZN/INT-PKNSA/NF-219/2000 w ilości do 25.000 litrów ”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €ogłasza przetarg nieograniczony na:Zimowe utrzymanie dróg gminnych w okresie zimowym 2008/2009

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - "Budowa kanalizacji deszczowej na ulicy Piłsudskiego w Kramsku"

Dokumentacja do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €ogłasza przetarg nieograniczony na:Dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm lub równorzędnego spełniaj

ogłoszenie sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr. działki 150/5 o pow. 0,48 ha, położonej w Helenowie Pierwszym, gm. Kramsk

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - "Opracowanie dokumentacji technicznej dla sieci kanalizacyjnej"

Dokumentacja do pobrania:
 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - "Dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm lub równorzędnego w ilości do 25.000 litrów"

Dokumentacja do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €Budowa drogi gminnej w miejscowości Lichnowo-Osowce

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Szkoła Podstawowa w Kramsku, 62-511 Kramsk ul. Konińska 18 - Dostawa oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €Zagospodarowanie terenu i odprowadzanie wód deszczowych przy kompleksie oświatowym w Kramsku-kanalizacja de

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM -Publiczne Gimnazjum Kramsk- Dostawa oleju opałowego lekkiego

Ogłoszenie o wyniku postępowania - "Budowa ośrodka sportowo - pożarniczego w Helenowie Drugim"

Dokumentacja do pobrania:

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM dla Szkoły Podstawowej im. Papieża Jana Pawła II w Wysokiem - „Dostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm lub równorzędnego spełniającego normy

OGŁOSZENIE - O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Budowa ośrodka sportowo-pożarniczego w Helenowie Drugim, gm. Kramsk

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - dla Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w WysokiemDostawę oleju opałowego lekkiego typu Ekoterm lub równorzędnego spełniającego normy ZN/ITN-PKNSA/NF-

Ogłoszenie o wyniku postępowania konkursowego - Realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Ogłoszenie o wyniku postępowania “Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - "Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku" GK-341/4/PN/08

Dokumentacja do pobrania:

Ogłoszenie o wyniku postępowania - "Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku" GK-341/2/PN/08

Ze względu na uchylenie się oferenta od podpisania umowy unieważnia się  przetarg "Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku" numer GK-341/2/PN/08.
 

ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Załącznik:
 

Ogłoszenie o wyniku postępowania - “Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni mineralno-asfaltowej w 2008 roku”

Ogłoszenie o wyniku postępowania - “Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku”

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości szacunkowej powyżej 14.000 €Wykonanie remontu dróg gminnych o nawierzchni asfaltowo-mineralnej w 2008 roku

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM - Wykonanie remontu dróg gminnych tłuczniowych i gruntowych w 2008 roku

Ogłoszenie o wyniku postępowania - “Dostawa oleju opałowego typu Ekoterm lub równorzędnego spełnającego normy ZN/ITN-PKNSA-219/2000 w ilości do 25.000 litrów ” dla UG Kramsk