IGP.271.1.12.2020.MK

Informacja o ponownym wyborze oferty

Informacja o ponownym wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

I N F O R M A C J A   O   W Y B O R Z E    O F E R T Y

złożonych w przetargu nieograniczonym na realizację zadania pod nazwą:

 „Wykonanie remontu chodników w ciągu ulicy Słonecznej w Kramsku”

            Działając na podstawie art. 92 ust. 1 w związku z art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), informuję, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę złożoną przez:

 M.K. STELLA Konrad Marek z siedzibą w Kole, ul. Południowa 37, 62-600 Koło.

 Uzasadnienie faktyczne i prawne

 Zamawiający zbadał oferty pod  kątem przesłanek odrzucenia. Następnie dokonał oceny ofert na podstawie kryteriów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia zgodnie z tabelą poniżej.

Nr

Nazwa

i adres wykonawcy

Punkty w kryterium cena

Punkty w kryterium gwarancja

Łączna liczba punktów

Ranking

1

2

3

4

5

6

1.

Dropiński Stanisław
Zakład Robót Inżynieryjnych,
ul. Królowej Marysieńki 12,
62-510 Konin

49,05

40,00

89,05

3

2.

M. K. STELLA Konrad Marek,
ul. Południowa 37, 62-600 Koło

60,00

40,00

100,00

1

3.

Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne
sp. z o.o.,
ul. Kościelna 24a, 62-511 Kramsk

49,62

40,00

89,62

2

 Oferta nr 2 otrzymała największą liczbę punktów w przyjętych kryteriach oceny ofert, spełnia warunki udziału w postępowaniu, a Wykonawca, który ją złożył nie podlega wykluczeniu z postępowania.

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Wykonanie remontu chodników w ciągu ulicy Słonecznej w Kramsku

Treść ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8