IGP.271.1.9.2020.MK

Informacja o wyborze oferty

Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert.

Informacja z otwarcia ofert.

Zmiana treści SIWZ

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ

Zmiana treści SIWZ

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Polic

Treść ogłoszenia o zamówieniu
SIWZ
Załączniki nr 1-5
Załącznik nr 6
Załącznik nr 7
Załącznik nr 8