PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRAMSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2019.

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY KRAMSK Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI na rok 2019.

Zarządzenie nr 203 /2018 Wójta Gminy Kramsk z dnia 7 listopada 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Programu Współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019.

Projekt Uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi, podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.

Stanowisko w sprawie opinii i uwag zgłoszonych w ramach konsultacji w sprawie Programu współpracy Gminy Kramsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami pożytku prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.